Turvallisuus

Meriarkeologia ja turvallisuus

Meriarkeologian toimintaan liittyy turvallisuusriskejä, jotka täytyy ottaa huomioon tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Turvallisuuteen panostamalla voidaan selvästi pienentää tapaturmiin ja muihin onnettomuuksiin liittyviä riskejä. Tavoitteena on, ettei tapaturmia satu lainkaan.

Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin liittyy esimerkiksi riski kompastua tai liukastua. Näitä voidaan vähentää mm. kiinnittämällä huomio portaissa liikkumiseen ja siihen, ettei kulkureiteillä ole tavaroita, esimerkiksi laukkuja tai johtoja, joihin voi kompastua. Tapahtumien alkaessa selvitetään poistumistiet ja kokoontumispaikka.

Merellä liikuttaessa tapaturmariskit kasvavat huomattavasti: aluksella saatetaan käsitellä painavia tavaroita, aallokko hankaloittaa tasapainon ylläpitämistä, veden varaan joutuminen on mahdollista ja avun saaminen merellä on usein hitaampaa kuin mantereella. Riskejä voidaan vähentää käyttämällä turvajalkineita, näkyvää vaatetusta ja pelastusliivejä. Turvalliseen liikumiseen aluksella on kiinnitettävä huomiota. Aluksen merikelpoisuudesta ja turvallisuudesta vastaa aluksen päällikkö.

Maastossa liikkuessa vaarana on erityisesti rannikolla ja saaristossa punkkien levittämät sairaudet. Liikkumista heinikoissa tulee välttää. Lisäksi tietyillä alueilla, varsinkin jos altistuminen on pitkäaikaista, suositellaan voimassaolevaa TBE-rokotetta.

Sukellustoiminnassa riskitaso on korkea. Sukelluskelpoisuuden tulee olla riittävä suhteessa suoritettavaan tehtävään, varusteiden tulee olla kunnossa ja soveltua olosuhteisiin sekä tehtävään. Lisäksi vallitsevat olosuhteet, mm. tuuli, aallokko, valoisa aika, va-näkyvyys, pintanäkyvyys ja virtaukset, tulee ottaa riittävästi huomioon.

 

Seuran turvallisuusperiaatteet

1. Tavoitteena on nolla tapaturmaa

2. Turvallisuus menee aina muiden asioiden edelle

3. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon turvallisuus

4. Seuran jäsenille tiedotetaan turvallisuusperiaatteet ja -ohjeet

5. Jäsenten edellytetään noudattavan turvallisuusperiaatteita ja -ohjeita

6. Jokaisessa seuran tapahtumassa on turvallisuudesta vastaava henkilö

7. Havaituista turvallisuuspuutteista ilmoitetaan

 

Turvallisuusohjeet

Turvallisuussuunnitelma tehdään jokaiselle tapahtumalle ja se sisältää vähintään seuraavat tiedot: kokontumispaikka, yhteydenpito (esim. whatsapp -ryhmä, PMR-puhelin, jne.), viranomaisten hälytysnumerot, osallistujein yhteystiedot sekä kenttätoiminnan yhteydessä myös lähimmän omaisen yhteystiedot.

Kenttätyön turvallisuuteen kuuluu tiedottaminen päivän alussa, sään ennakointi ja toiminnan ajoittaminen siten, että sukeltaminen päättyy viimeistään kolme tuntia ennen auringonlaskua. Osallistujien varustukseen kuuluu keltainen takki tai liivi, turvajalkineet (luokitus S2 tai S3), työkäsineet ja merellä lisäksi pelastusliivit.

Kompressoria saa käyttää ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö. Laitteen suojarakenteet tulee ehdottomasti olla paikalleen kiinnitettynä. Kompressorin käyttöalue on eristettävä muulta liikenteeltä ja kompressorin käyttäjän tulee käyttää kuulosuojaimia.

Tavarat, köydet ja kaapelit tulee sijoittaa siten että kompastumisvaaraa vähennetään. Liikuttaessa portaissa tulee kaiteista pitää aina kiinni. Öljyläikät ja muut liukkautta aiheuttavat tekijät tulee poistaa välittömästi tai alue pitää eristää liikenteeltä.

Alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö seuran koulutus- ja kenttätyötapahtumissa on kielletty.

Aluksella toimittaessa tulee tiedostaa mm. köysien käsittelyyn ja painavien tavaroiden nostamiseen liittyvät riskit. Myös riski joutua veden varaan tulee ottaa huomioon.

Maastossa toimittaessa tulee ottaa huomioon punkkeihin liittyvä riski. Tätä riskiä voidaan pienentää välttämällä heinikossa liikkumista ja käyttämällä suojaavaa vaatetusta. Lisäksi kannattaa harkita rokotesuojaa TBE-virusta vastaan, terveysasemat voivat antaa tietoja riskialueista ja rokotteen hankkimisesta. Liukkaat rantakalliot tulee ottaa huomioon rantautuessa ja jäätävissä olosuhteissa liikkumista kallioilla tulee kokonaan välttää.

Sukeltamisessa noudatetaan Sukellusliiton turvallisuusohjetta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraaviin asioihin: sukellustapahtuman turvallisuudesta vastaavan nimeäminen; varusteiden tarkastaminen ennen leiriä ja ennen jokaista sukellusta; sukelluskunnon arviointi yhdessä turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kanssa; varasukeltajan järjestäminen; sukelluslippu, sukellussuunnitelmat, sukelluspöytäkirja ja pelastussuunnitelma; sukeltajan varusteisiin kuuluu aina kelluntaliivi, riittävä valaisin ja työtehtävässä puhelin; ja alueella tapahtuva vesiliikenne on otettava huomioon. Sukellustehtävä tulee aina tarvittaessa keskeyttää.

Riskien vähentämistä voidaan edesauttaa seuraavilla tavoilla:

- riskiarviointi ennen tehtävää

- altistavien tekijöiden tunnistaminen ja hallinta: kiire, turhautuminen ja toimintaympäristöön liittyvät vaara-tekijät

- tehtävään tulee keskittyä; katse ja ajatukset on pidettävä tehtävässä

Turvallisuushavaintoja voi tehdä kenttätöiden ja tarvittaessa myös muun tapahtuman yhteydessä. Vastuu havaintojen tekemisestä kuuluu jokaiselle. Havainnoilla pyritään tunnistamaan tapaturmille ja muille riskeille altistavia tekijöitä ja olosuhteita sekä poistamaan vaaraa aiheuttavat tekijät, mikäli mahdollista.

Tapahtumaraportti tehdään läheltä-piti -tilanteista ja toteutuneista tapaturmista. Raportti sisältää kuvauksen tapahtumasta ja seurauksista, juurisyy -analyysin sekä suositukset siitä miten vastaava tilanne voidaan jatkossa välttää.