Suomen meriarkeologinen seura ry:n säännöt ja hallitus

Seuran säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen meriarkeologinen seura ry - Finlands marinarkeologiska sällskap rf - Maritime Archaeological Society of Finland. Seuralla on rekisteröity aputoiminimi Meriarkeologinen Instituutti - Marinarkeologiska Institutet - Maritime Archaeological Institute ja näiden kotipaikka on Helsinki.  Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea meriarkeologian tieteellistä tutkimus- ja harrastustoimintaa sekä parantaa kansalaisten tietoutta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstämme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
-    harjoittaa ja kehittää meriarkeologista tutkimus ja näyttelytoimintaa
-    järjestää meriarkeologista koulutus-, tiedotus-, julkaisu- ja harrastustoimintaa
-    tekee yhteistyötä yliopistojen ja muiden tiedeyhteisöjen, alan harrastajien, viranomaisten sekä alan kansainvälisten toimijoiden kanssa
-    tekee alaa koskevia aloitteita, lausuntoja tai kannanottoja
-    edistää vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua ja sen saavutettavuuden parantamista kansalaisille
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hakea apurahoja ja sponsoreita. Seura voi myös toimeenpanna rahankeräyksiä tai arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä immateriaalioikeuksia.
Seuran osana ja seuran hallituksen ohjauksessa toimii Meriarkeologinen Instituutti. Instituutin toimintaa johtaa seuran hallituksen nimittämä toiminnanjohtaja. Lisäksi seuran hallitus voi nimittää Instituutille tieteellisen johtajan.  

3 § Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä meriarkeologisesta toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.
Yhteisön ja säätiön jäsenmaksu on eri suuruinen kuin yksityisen henkilöjäsenen. Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta yhden vuoden ajan sen erääntymisestä lukien.
Seuralla voi olla kirjeenvaihtaja-, kannattaja- ja kunniajäseniä, joista päättää seuran hallitus. Kirjeenvaihtajajäseniksi voidaan hyväksyä seuran kanssa yhteistyössä olevia henkilöitä. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran toimintaa. Kunniajäseniksi voidaan kutsua meriarkeologisessa toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannattajajäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän kannatusmaksun.

4 § Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 8 ja enintään 11 jäsentä, sekä kaksi varajäsentä. Tieteenalan tutkijoille annetaan etusija hallituspaikkoihin.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimittää rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus voi nimetä toimihenkilöitä tai -kuntia seuran jäsenistön keskuudesta erikseen nimettyjä tehtäviä varten. Hallitus päättää henkilöstön palkkaamiseen samoin kuin henkilöstöpalveluiden ostamiseen liittyvistä asioista.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii, jolloin hallitus on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin asian ratkaisee arpa.

5 § Seuran nimen kirjoittaminen
Oikeus seuran nimen kirjoittamiseen on 1) hallituksen puheenjohtajalla yksin, 2) varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa ja 3) muulla henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6 § Tilit
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan-/tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnan-/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Seuran kokoukset kutsuu koolle seuran hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostilla.

8 § Seuran kokoukset
Seuran kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.
Seuran kokouksiin voi osallistua myös etänä esimerkiksi puhelimen tai muun sähköisen yhteyden avulla.
Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.
Syyskokous pidetään myös hallituksen määräämänä päivänä lokakuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Äänioikeus seuran kokouksissa on sen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat henkilökohtaisesti läsnä. Yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää sen valtuuttama henkilö. Kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.
Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.    Kokouksen avaus.
2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran päätettäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita esille tulevia asioita.

10 § Syyskokous
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.    Kokouksen avaus.
2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusmaksun suuruus.
6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7.    Valitaan kaksi toiminnan/tilintarkastajaa. Toiminnan/tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
8.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita esille tulevia asioita.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa äänestyksessä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa sen varat käytetään seuran tarkoitusten edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Seuran hallitus vuodelle 2023

1. Markku Luoto, puheenjohtaja

2. Vesa Saarinen, varapuheenjohtaja

3. Juha Hakala, rahastonhoitaja

4. Hannu Rokka, asiamies

5. Ekku Pinola

6. Kalle Virtanen

7. Kaj Enholm

8. Emma Barrow

9. Sami Brchisky

10. Kati Laasonen

11. Sanna Siltanen

12. Ari Pajunen

Varajäsenet: Mikko Nieminen, Rupert Simon

Seuran sihteerinä toimii Sari Asikainen

 

Seuran yhteystiedot

Seuran yleinen yhteysosoite: mas@mas.fi (sähköpostia lukevat useat seuran toimihenkilöt)

Puheenjohtajan yhteystiedot: puheenjohtaja@mas.fi  |  +358 40 844 9511 (Markku Luoto)

Seuran muita yhteysosoitteita:

rahastonhoitaja@mas.fi

sihteeri@mas.fi

ikuwa7@mas.fi

 

Seuran tietosuojaseloste: https://www.mas.fi/fi/tietosuojaseloste