Suomen meriarkeologinen seura ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen meriarkeologinen seura ry - Finlands marinarkeologiska sällskap rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on edistää meriarkeologista tutkimus-, koulutus- ja harrastustoimintaa Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää meriarkeologista tutkimusta, koulutusta ja seminaareja sekä esittää kannanottoja ja lausuntoja alaa koskevista kysymyksistä.

Seura ylläpitää yhteyksiä osallistumalla alan kotimaisten sekä kansainvälisten järjestöjen ja tiedeyhteisöjen toimintaan. Meriarkeologian tuntemusta edistääkseen seura harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hakea apurahoja. Seura voi myös toimeenpanna rahankeräyksiä tai arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä meriarkeologisesta toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.

Yhteisön ja säätiön jäsenmaksu on eri suuruinen kuin yksityisen henkilöjäsenen. Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta yhden vuoden ajan sen erääntymisestä lukien.

Seuralla voi olla kirjeenvaihtaja-, kannattaja- ja kunniajäseniä, joista päättää seuran hallitus. Kirjeenvaihtajajäseniksi voidaan hyväksyä seuran kanssa yhteistyössä olevia henkilöitä. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran toimintaa. Kunniajäseniksi voidaan kutsua meriarkeologisessa toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannattajajäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän kannatusmaksun.

4 § Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 8 ja enintään 11 jäsentä, sekä kaksi varajäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan jäsenistön keskuudesta siten, että osa jäsenistä valitaan, mikäli mahdollista, museoviraston, maakuntamuseoiden, yliopistojen tai korkeakoulujen sekä Suomen Urheilusukeltajien Liiton piiristä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimittää sihteerin ja rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus voi nimetä toimihenkilöitä tai -kuntia seuran jäsenistön keskuudesta erikseen nimettyjä tehtäviä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin asian ratkaisee arpa.

5 § Seuran nimen kirjoittaminen
Oikeus seuran nimen kirjoittamiseen on 1) hallituksen puheenjohtajalla yksin, 2) varapuheenjohtajana yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa ja 3) muulla henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6 § Tilit
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostilla.

8 § Seuran kokoukset
Seuran kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Seuran kokouksiin voi osallistua myös etänä esimerkiksi puhelimen tai muun sähköisen yhteyden avulla.

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Syyskokous pidetään myös hallituksen määräämänä päivänä lokakuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Äänioikeus seuran kokouksissa on sen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat henkilökohtaisesti läsnä. Yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää sen valtuuttama henkilö. Kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran päätettäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita esille tulevia asioita.

10 § Syyskokous
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusmaksun suuruus.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita esille tulevia asioita.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa äänestyksessä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa sen varat käytetään seuran tarkoitusten edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 §
Muilta osin seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Seuran tietosuojaseloste: https://www.mas.fi/fi/tietosuojaseloste